Video of the Week #3

Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This
video of the week 3

The Video of the Week is back today and for the first time it features a music video. Mocca Garden, a Ska/Reggae band is on top of the Thai billboard with the song "I love Thailand". Fun, pop and refreshing, the song actually talks about "Falang", or westerners in Thai, and why they love to visit this country of South East Asia. The music video shows well-known areas of Bangkok and could be used by a tourism agency to promote Thailand. We don't know if the band is making fun of tourists but the song will stay stuck in your head for a while.For those of you who like karaoke or just want to understand the song, here are the lyrics transposed into our alphabet and translated in English:

ผมรักเมืองไทย ล่ะมาอยู่เมืองไทยหลายปี ๆ
pǒm rák munag Thai là maa yùu munag Thai lǎai pbee lǎai pbee
I love Thailand and I’m living here for many years.


ผมรักเมืองไทย ล่ะมาอยู่เมืองไทย ล่ะก้อตั้งนานหลายปี
pǒm rák munag Thai là maa yùu munag Thai là gôr dtâng naan lǎai pbee
I love Thailand and I’m living here for many years now.


ติดอกชอบใจสาว ๆ เมืองไทยน่ะก้อดูสวยดี
dtìd oòk chôb jai sǎw sǎw muang Thai nà gôr duu sǔay dii
I like Thai girls, they look pretty.


พอไปเที่ยวพัทยา เดินไปเดินมาเจอแต่ของดี ดี
por pbai tîew Pattaya dern pbai dern maa jer dtàe khǒng dii dii
When I go to Pattaya, walking around and see a lot of nice things.


ไทยแลนด์ แลนด์อ๊อฟสมาย ฝรั่งชอบใจเวรี่แฮปปี้
Thailand land of smile fà-ràng chôb jai very happy
Thailand land of smile the foreigners are very happy.

ชอบตุ๊ก ๆ ชอบเที่ยววัด ติดใจแร้วครับไม่อยากกลับแร้วสิ
chôb Tuk-Tuk chôb tîew wát dtìd jai léaw kráp mâi yàak glàb léaw sìi
(I) like Tuk-Tuk, (I) like to visit temples. I’m hooked now and don’t want to go back.

ชอบตุ๊ก ๆ ชอบเที่ยววัด ติดใจแร้วครับไม่อยากกลับแร้วสิ …โย้ว
chôb Tuk-Tuk chôb tîew wát dtìd jai léaw kráp mâi yàak glàb léaw sìi….yôo
(I) like Tuk-tuk, (I) like to visit temples. I’m hooked now and don’t want to go back…Yoo!

ฉันล่ะมาอยู่เมืองไทย ล่ะสนุกสุขขี ล่ะมาอยู่เมืองไทย
chǎn là maa yùu muang Thai là sà-nòok sòok khǐi là maa yùu muang Thai
I’m living in Thailand, I’m so happy to live here.

ฉันล่ะมาอยู่เมืองไทย ล่ะสนุกสุขขี ล่ะมาอยู่เมืองไทย
chǎn là maa yùu muang Thai là sà-nòok sòok khǐi là maa yùu muang Thai
I’m living in Thailand, I’m so happy to live here.

ฉันล่ะมาอยู่เมืองไทย ล่ะสนุกสุขขี ล่ะมาอยู่เมืองไทย
chǎn là maa yùu muang Thai là sà-nòok sòok khǐi là maa yùu muang Thai
I’m living in Thailand, I’m so happy to live here.

ฉันล่ะมาอยู่เมืองไทย ล่ะสนุกสุขขี ล่ะมาอยู่เมืองไทย
chǎn là maa yùu muang Thai là sà-nòok sòok khǐi là maa yùu muang Thai
I’m living in Thailand, I’m so happy to live here.

ผมรักเมืองไทย ล่ะมาอยู่เมืองไทยหลายปี ๆ
pǒm rák munag Thai là maa yùu munag Thai lǎai pbee lǎai pbee
I love Thailand and I’m living here for many years.

ผมรักเมืองไทย ล่ะมาอยู่เมืองไทยล่ะก้อตั้งนานหลายปี
pǒm rák munag Thai là maa yùu munag Thai là gôr dtâng naan lǎai pbee
I love Thailand and I’m living here for many years now.

เช้านี้นึกครึ้มใจ อยากเช่ามอไซด์ล่ะไปเที่ยวกระบี่
cháao níi néuk kréum jai yàak chòa mor-sai pbai tíew gra-bi
This morning, (I’m in such) high spirits and want to a rent motorbike and go to Krabi

อันดามันล่ะช่างน่าสนใจ ฝรั่งบอกอยากไป ไอว้อนทูซี
Andaman là châang nâa son-jai fà-ràng yàak pbai I want to see
Andaman sea seems very interesting, foreigners want to go say ” I want to see”

พอมาถึงฝรั่งตกใจ เฮ้ย ส้มตำไทยล่ะมันแซ่บอีหลี
por maa thěung fà-ràng dtòk jai hóie sôm-dtum Thai là man sáb e-lěe
When foreigners arrived they were surprised HEY! Thai papaya salad it’s so tasty.

ฝรั่งบอกสบายไม่พรือ ไม่พรื้อ ไม่พรือ หร้อยดี ๆ
fà-ràng bòk sà-baai mâi preu mâi préu mâi preu rôi dii rôi dii
Foreigners say, it’s fine! It’s not spicy and very delicious.

ชอบเกาะหงัน ชอบลันตา ชาวเรือดีว่ารางบอกเขาที
chôb kòr ngǎn chôk lan dta chôb reau dii wâa rang bòk kǎo tii
Like Ngaan island, Lanta island and like

ชอบเกาะหงัน ชอบลันตา ชาวเรือดีว่ารางบอกเขาที … โย้ว
chôb kòr ngǎn chôk lan dta chôb reau dii wâa rang bòk kǎo tii…yoo!
Like Ngaan island, Lanta island and like

ชอบเกาะหงัน ชอบลันตา ชาวเรือดีว่ารางบอกเขาที
chôb kòr ngǎn chôk lan dta chôb reau dii wâa rang bòk kǎo tii
Like Ngaan island, Lanta island and like

ชอบเกาะหงัน ชอบลันตา ชาวเรือดีว่ารางบอกเขาที
chôb kòr ngǎn chôk lan dta chôb reau dii wâa rang bòk kǎo tii
Like Ngaan island, Lanta island and like

แจ๋วเรยนี่แหละครับเมืองไทย ฝรั่งบอกถูกใจ แขกบอกสบาย ๆ
jǎew leoi nîi làe kráb muang Thai fà-ràng bòk tòok jai kàek bòk sà-baai sà-baai
so cool! this is Thailand, foreigners say they like. Indian say it’s chill chill.

แจ๋วเรยนี่แหล่ะครับเมืองกรุง ถ้าเด็กชอบร็อคลุง ลุงบอกจะทำยังไง
jǎew leoi nîi làe kráb muang krung tǎa dèk chôb rock lung lung bòk jàa taam yang ngai
so cool! this is Bangkok if children like rock(music) uncle said “what should I do?”

เที่ยวเรยเสรีดีจัง ขนาดผมไม่มีกระตังค์ ยังช็อปกระจุยกระจาย
tiew leoi sǎy-ree dii jang kà-nàad mâi mee dtang yang shop gra-jui gra-jai
freedom traveling is good even though I don’t have money but still shopping like crazy.

แจ๋วเรย ๆ มาอยู่เมืองไทยแจ๋วเรย
jǎew leoi jǎew leoi maa yùu muang Thai jǎew leoi
so cool, come to live in Thailand is so cool.

งานเข้าฝรั่งแร่ะซี พาสปอร์ตที่มี เฮ้ยมันหายไปไหน
ngaan kâo fà-ràng lâe sìi passport tîi mee hóie man hǎai pbai nǎi
A foreigner is in trouble now, passport I have hey !! it’s disappear!!.

โปลิสไทยล่ะเค้าว่าใจดี ตามคืนให้ทีได้ไหม
pbo-lise Thai là káo wàa jai dii dtam keun hâi tii dâi mǎi
Thai police they say is helpful please bring it back, can you?

ไม่เกิน 3 วัน 7 วัน พาสปอร์ตใบนั้นกลับมาได้ไง
mâi gern sǎam wan jèd wan passport bai nán glab maa dâi ngai
no longer than 3-7 days, how can the passport returned?

คนไทยเค้าว่าสุดยอด เมืองไทยล่ะเค้าว่าสุดยอด
kon Thai káo wâa sòod yôd muang Thai là káo wâa sòod yôd
They say Thai people are amazing, they say Thailand is also amazing.

จะเข้าจะออกล่ะรุ้สึกปลอดภัย … โย้ว
jà kâo jà oòk là róo-sèuk pbròd-pai..yoo!
whether coming or going (I’m) feeling safe.

ฉันล่ะมาอยู่เมืองไทย ล่ะสนุกสุขขี ล่ะมาอยู่เมืองไทย
chǎn là maa yùu muang Thai là sà-nòok sòok khǐi là maa yùu muang Thai
I’m living in Thailand, I’m so happy to live here.

ฉันล่ะมาอยู่เมืองไทย ล่ะสนุกสุขขี ล่ะมาอยู่เมืองไทย
chǎn là maa yùu muang Thai là sà-nòok sòok khǐi là maa yùu muang Thai
I’m living in Thailand, I’m so happy to live here.

ฉันล่ะมาอยู่เมืองไทย ล่ะสนุกสุขขี ล่ะมาอยู่เมืองไทย
chǎn là maa yùu muang Thai là sà-nòok sòok khǐi là maa yùu muang Thai
I’m living in Thailand, I’m so happy to live here.

ฉันล่ะมาอยู่เมืองไทย ล่ะสนุกสุขขี ล่ะมาอยู่เมืองไทย
chǎn là maa yùu muang Thai là sà-nòok sòok khǐi là maa yùu muang Thai
I’m living in Thailand, I’m so happy to live here.

เวลคัมทู ไทยแลนด์สู่ดินแดนสุขขี หลายเชื้อหลายชาติ
welcome to Thailand sòo din dan sòok khǐi lǎai chéu lǎai châd
welcome to Thailand, to the happy land with a lot of race and country.

นี่แหละดินแดนเสรี ไม่ว่ามีหรือไม่มี ล่ะมาเที่ยวกันได้
nîi làe din dan sǎy-ree mâi wâa mii rěu mâi mii là maa tîew gan dâi
This is the free land, no matter rich or poor they can travel here.

อะไรก้อได้ อะไรก้อได้ นี่แหละเมืองไทย อี้เย่ ๆ
à-rai gôr dâi à-rai gôr dâi nîi làe muang Thai eé yâe eé yâe
whatever whatever, this is Thailand.

ผมรักเมืองไทย ล่ะมาอยู่เมืองไทยหลายปี ๆ
pǒm rák munag Thai là maa yùu munag Thai lǎai pbee lǎai pbee
I love Thailand and I’m living here for many years now.

ผมรักเมืองไทย ล่ะมาอยู่เมืองไทยล่ะก้อตั้งนานหลายปี
pǒm rák munag Thai là maa yùu munag Thai là gôr dtâng naan lǎai pbee
I love Thailand and I’m living here for many years now.

ผมรักเมืองไทย ล่ะมาอยู่เมืองไทยหลายปี ๆ
pǒm rák munag Thai là maa yùu munag Thai lǎai pbee lǎai pbee
I love Thailand and I’m living here for many years now.

ผมรักเมืองไทย ล่ะมาอยู่เมืองไทยล่ะก้อตั้งนานหลายปี…โย้ว
pǒm rák munag Thai là maa yùu munag Thai là gôr dtâng naan lǎai pbee..yoo!
I love Thailand and I’m living here for many years now.

อยู่ยาว ยาว ไปเรย
yùu yaaw yaaw pbai leoi
Let’s stay for long long time.

Lyrics found on this cool blog

No comments:

Post a Comment